Historie Hasičů v Těšíně

Vznik a historie sborů na území města

 O historii hasičů jak v městě Těšíně i v Českém Těšíně a v okolních sborech bylo napsáno již dost hodně materiálů, publikací a článku.V prvé řadě musíme vysvětlit proč dva názvy. Mezníkem je ustavující zakládající schůze z října 1870, kdy byl radě Těšína předložen status založení sboru Hasičů. Od toho to data se historie hasičů píše společně až do 20 srpna 1920, kdy bylo město rozděleno hranicí na města dva Cieszyn a Český Těšín. Další historie a spolupráce mezi hasiči obou měst byla závislá na politické situaci a až do rokce 1990 se nedá hovořit o úzké spolupráci. Po roce 1990 se začíná znova navazovat nové vzájemné vztahy, které se zlepšovaly až na dnešní úroveň spolupráce, která je stvrzena smlouvou mezi dobrovolnými hasiči obou měst. Smlouva byla podepsána 15.12.2007 na VVH SDH Český Těšín - Město. Smlouvu podepsal starosta OA Č.Těšín p. Duda Valter a za Zarządy Miejskie Z OSP RP v Cieszynie prezes Bogasz Kazimierz.

 

 

Historický souhrn

První písemná zmínka o Tešíně pochází z roku 1155. V roce 1870 dne 2.října došlo k první schůzce 40 místních občanů, z nichž se 25 rozhodlo pro okamžitý vstup do hasičského sboru. Z tohoto základu byl vybrán i výbor,který měl připravit statut sboru a ten byl předložen za několik dnů i Městské radě. Plných pět měsíců však trvalo schválení Slezskému zemskému úřadu v Opavě, a tak dne 30.4.1871 byl plně schválen.
Musíme se však zmínit, že na území města Těšína však již existovaly sbory placených hasičů, jak u Knížecí těšínské komory v roce 1863 a takže u Košicko-bohumínské dráhy v roce 1868..
Vznik hasičského dobrovolného sboru v městě Těšíně v roce 1870 dál základy i pro další hasičské sbory na území města a v okolních obcích. Je dokázáno že ve sboru, který měl sídlo na pravé straně řeky Olše v dnešním Cieszynie (Polském Těšíně) byli občané obou stran tj. i dnešní české strany. Je třeba podotknout, že samotný sbor jak v Těšíně, pak v Českém Těšíně i Cieszynie byl až do roku 1945 německým sborem, tak jak v jiných městech jak Frýdek, Karviná, Bohumín atd. a vedle nich působily o pár desítek metrů nebo kilometrů sbory polské i české. Možná že mnohé bude zajímat i sídla sborů (místa)v samotném městě Těšíně a tak je uvedeme jen krátce. První sbor měl sídlo v dřevěnce na dnešní ulici Bielské a pak byla zbrojnice postavena v roce 1890 na ulici dnes Limanowskiego (budova ještě stojí) a na české straně sídlo sboru po rozdělení města bylo nejdříve na Frýdecké ulici (tehdejší Silniční správa), pak na ulici Tovární (areál Jednoty) až do doby postavení v roce 1931 hasičské zbrojnice-skladiště (dnes Masarykovy sady). Český sbor měl sídlo v dřevěném skladišti u Pošty při vlakovém nádraží.
Město Těšín i Český Těšín je opravdu ojedinělým městem existujícím ve dvou státech.

 
Mezníky v historii hasičského sboru
 

1777 uprostřed náměstí postavena kašna se sochou Sv.Floriána (stojí podnes)
1787 nový požární řád města Těšína (FEUERLOSCH-ORDNUNG)
1863 zmínka o založení závodního hasičského sboru Arciknížecí těšínské komory
1868 zmínka o založení závodní hasičské jednotky Košicko-bohumínské dráhy
1870 v srpnu první pokusy o založení dobrovolného hasičského sboru v Těšíně
1870 v říjnu ustavující zakladající schůze (FREIWILLIGE FEUERWEHR TESCHEN)
statut o založení sboru předložen Městské radě Těšína
1871 v březnu statut schválen Slezským zemským úřadem v Opavě
1871 dne 3.dubna první valná hromada hasičského sboru (velitelem Fritéz Fulda)
1873 dne 2.února vydán dokument „Řád policie požárové pro velkovévodství Slezsko"
1874 dne 20.července rada města vydala „Požární řád města Těšína"
1890 křest nové hasičské stříkačky dne 18.října a návštěva zbrojnice za přítomností
císaře Františka Josefa I.
1891 dne 25.září oslavy 10.let trvání hasičského sboru v Těšíně
1892 v městě Těšíně zaveden požární telegraf
1894 vznikl závodní hasičský sbor továrny KOHNA v Těšíně
1895 vznikl závodní hasičský sbor továrny KUKUCZ v Těšíně
1889 vznikl závodní hasičský sbor v Svibici a v Mostech
1889 v městě Těšíně dne 10.října velký požár (trval 2 dny a shořelo 50 domů)
1890 dne 3.srpna dostavěna nová hasičská zbrojnice a oslavy 20.let trvání sboru
1890 císař František Josef I. provedl křest nové parní stříkačky Knaust
1892 založen dobrovolný hasičský sbor ve Svibici (13.března.1892)
1894 v městě Těšíně zřízen městský vodovod a hydranty
1895 pořízen nový výsuvný třídílný hasičský žebřík MAGIRUS
1896 velké oslavy 25.let trvání hasičského sboru (6.září.)
1900 založen dobrovolný hasičský sbor v Horním Žukově
1900 výroční zpráva vzala v úvahu,že složení sboru je ze 4 národností
(němci.poláci,češi a maďaři)
1901 založen dobrovolný hasičský sbor v Mistřovicích
1901 ve sborech na Těšínsku začaly postupně vznikat Samaritánské oddíly
1904 založen dobrovolný hasičský sbor na Bobrzku
1906 u příležitosti vojenských manévru císař František Josef I. poctil svou návštěvou
hasičskou zbrojnici s prohlídkou techniky (31.srpen)
1906 založen dobrovolný hasičský sbor v Dolním Žukově
1910 založeny dobrovolné hasičské sbory v Chotěbuzi a Zpupné Lhotě
1910 velké oslavy 40.let trvání hasičské sboru v Těšíně
1911 založen dobrovolný hasičský sbor na Mnisztwie
1912 založen dobrovolný hasičský sbor Boguszowice
1913 založen dobrovolný hasičský sbor v Mostech (20.července)
1914 založen „KRAJOWY ZWIAZEK STRAZY POLSKICH STRAZY POZARNYCH
na SLASKU CIESZYNSKIM) se sídlem v Těšíně (6.června)
1920 velké oslavy 50.let hasičské sboru v Těšíně (vydána pamětní medaile)
1920 dnem 20.srpna bylo město Těšín rozděleno na dvě části a takže hasičský sbor
1920 přípravna schůzka k založení ZPSP za účasti Rudolfa Gudricha (25.září)
1921 vznikl ZWIAZEK POLSKICH STRAZY POZARNYCH w Czechoslowacji
se sídlem v Českém Těšíně
1922 vznikly dobrovolné hasičské sbory ve Stanislavicích (český i polský)
1924 vznikl dobrovolný hasičský sbor Krasna a Pastviska
1928 vznikl dobrovolný hasičský sbor Marklowice (19.srpna)
1929 zahájena stavba zbrojnice-hasičského skladiště v Masarykových sadech
1930 na sjezdu ZPSP v Koňské schváleno vydávat vlastní časopis (1.července)
1930 vyšlo první číslo časopisu - PRZEWODNIK STRAZACKI (srpen)
1931 slavnostní otevření zbrojnice-hasičského skladiště v Masarykových sadech (7.7.)
1933 ZPSP přešel ze „Zemské hasičské jednoty Slezské v Opavě" do
„Svazu dobrovolných hasičů čsl. v Praze" (13.května)
1935 založen v Dolním Žukově - Český hasičský dobrovolný sbor (22.září)